نمایش مختصر - فهرست آنلاین کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
صفحه آماده است.
نوع محتوا
( )
تعداد نتایج : 41
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
GIS Applications for water wastewater and stormwater systems
370Kb
image
GIS application.png
507px
673px
عکس
2.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Media for environmental microbiology
86Kb
image
media for enviromental microbiology.jpg
532px
665px
عکس
3.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
CHEMISTRY THE SCIENCE IN CONTEXT
40Kb
image
chemistry the science.jpg
500px
648px
عکس
4.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Advance in water treatment and enviromental management
97Kb
image
water treatment.jpg
448px
659px
عکس
5.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Chemistry for enviromental engineering and science
113Kb
image
chemistry envi eng sci.jpg
395px
500px
عکس
6.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Cause and effects of heavy metal pollution
143Kb
image
causes and effects.jpg
459px
657px
عکس
7.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
calcium and magnesium in drinking water
97Kb
image
calcium and magnesium.jpg
447px
658px
عکس
8.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Developments in water science
432Kb
image
development in water science.png
447px
658px
عکس
9.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
PUMOS AND HYDRAULICS
175Kb
image
PUMPS HYDRAULICS.png
447px
658px
عکس
10.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Introduction to environmental impact assessment
319Kb
image
Introduction to environmental impact.png
447px
658px
عکس
11.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Drinking water treatment focusing on appropriate technology and sustainability
156Kb
image
drinking water treatment.png
447px
658px
عکس
12.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Chemistry of the enviroment
293Kb
image
chemistry of the enviroment.png
467px
659px
عکس
13.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Water quality and treatment
410Kb
image
water quality and treatmen.png
467px
663px
عکس
14.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Drinking water quality
279Kb
image
drinking water quality.png
467px
663px
عکس
15.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Handbook of environmental engineering calculations
236Kb
image
handbook of enviromental engineering calculation.png
507px
673px
عکس
16.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Handbook of chemical and environmental engineering calculation
29Kb
image
handbook of chemical and enviromental engineering calculatio...
507px
673px
عکس
17.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Industrial Waste Treatment
180Kb
image
industerial waste treatment.png
507px
673px
عکس
18.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Clarifier Design
134Kb
image
clarifier design.png
507px
673px
عکس
19.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
White s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants
307Kb
image
whites handbook of chlorination.png
507px
673px
عکس
20.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
Microbiology of drinking water production
399Kb
image
microbiology of drinkig water production and distribution.pn...
507px
673px
عکس